02 530 1714
086 316 7625
LINE ID: EDM9824

02 530 1714
086 316 7625
LINE ID: EDM9824

Product Category


23
>> ALKALINE WATER  
>> Water ionizer   [1]
1
รายละเอียดสินค้า : เครื่องทำน้ำด่างผลิตน้ำที่ทำให้เกิดการแตกตัวของไอออนสูงผ่านอุปกรณ์ electrolytic เพื่อให้ได้ค่า pH เป็นกรดหรือด่างตามที่ต้องการ
- อัตราการผลิต 4 ลิตร/นาที
- Crewellter7 สร้างค่า pH ได้ในช่วง 3.5-11.0
- Crewellter9 สร้างค่า pH ได้ในช่วง 3-11.5
2
รายละเอียดสินค้า : เครื่องทำน้ำด่างผลิตน้ำที่ทำให้เกิดการแตกตัวของไอออนสูงผ่านอุปกรณ์ electrolytic เพื่อให้ได้ค่า pH เป็นกรดหรือด่างตามที่ต้องการ
- สร้างค่า pH ได้ในช่วง 3.5-11.0
3
รายละเอียดสินค้า : เครื่องทำน้ำด่างผลิตน้ำที่ทำให้เกิดการแตกตัวของไอออนสูงผ่านอุปกรณ์ electrolytic เพื่อให้ได้ค่า pH เป็นกรดหรือด่างตามที่ต้องการ
- ระบบท้ำน ้ำบริสุทธิ์ และ สำมำรถปรับค่ำ pH ได้